Ryggsäck med termos i skogen.

Habo kommun Årets förbättrare inom friluftsliv i Jönköpings län

Habo kommun har blivit utsedd till Årets förbättrare i arbetet med friluftsliv i Jönköpings län. I Sverige hamnar vi på 13:e plats och vi rankas numer som 48 i landet gällande bästa friluftskommun totalt.

Årets förbättrare innebär att man från föregående års mätning gjort stora steg framåt i sitt arbete med friluftslivet.

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Priset delas ut årligen för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftslivfrågorna. Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. Frågorna omfattar tre områden:

  • kommunens planer för friluftsliv
  • information och samarbete
  • aktiviteter och insatser

Sveriges friluftskommun har utsetts sedan 2010 och Årets förbättrare sedan 2014.

För att bli utnämnd till Sveriges friluftskommun behöver en kommun arbeta långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på ett sådant sätt att det är enkelt för kommuninvånare och besökare att vara ute på upplevelser i natur- och kulturlandskap, fysisk aktivitet och/eller för återhämtning.

Habo kommun har under föregående och innevarande år genomfört satsningar för att höja upplevelsen och kvalitén samt tillgängliggöra våra friluftsområden inom kommunen.

Arbetet har skett förvaltningsövergripande och i god samverkan med kommunens föreningsliv som med ideella krafter hjälper oss att bibehålla kvalitén på och utveckla våra områden.

Extra fokus har lagts på att rusta upp och öka möjligheterna att kunna ta del av de tätortsnära naturvärden som finns vid Hökesån. Tack vare ett gott samarbete med Länsstyrelsen och stora insatser från vår egen personal, på tekniska- och fritids- och kulturförvaltningen, har detta område blivit mer attraktivt och tillgängligt.

Fokus har också varit att ha ett lättillgängligt och inspirerande material för våra besökare och kommuninvånare, fysiska kartor och digitalt, så att de på ett enkelt sätt kan ta sig ut i vår kommun och hitta våra pärlor.

Spännande områden framåt är bl.a.

  •  "Smultronställen med historia", historiska lämningar som berättar om Habos historia och som till stor del finns kopplade till våra naturområden. Ett arbete tillsammans med Länsmuseet.
  • Familjecykelled Habo – Mullsjö, ett samarbetsprojekt med Mullsjö kommun och Smålands turism. En lätt cyklad rundslinga genom våra kommuner som på sin väg passerar besöksmål i kommunerna.

Vi är oerhört glada och stolta över att detta uppmärksammats och ser fram emot det fortsatta arbetet med våra friluftsmiljöer tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa upplevelser i vår vackra natur.

Fritids- och kulturförvaltningen