Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Här finns information om de olika insatser och verksamheter som kan bidra till en god livssituation för dig som är äldre.

Olika stöd för dig som är äldre

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende/växelboende
  • Äldreboende/demensboende
  • Anhörigstöd
  • Avlösning i hemmet

För att få hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet, korttidsboende, växelboende, äldreboende/demensboende eller avlösning i hemmet behöver du göra en ansökan. Lagen som reglerar omsorgen om äldre kallas socialtjänstlagen (SoL).