Bostäder vid Gröne vägen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Habo kommun har tagit fram nya riktlinjer till bostadsförsörjning som gäller 2021-2024. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) står att varje kommun ska ta fram riktlinjer för hur de ska planera för kommunens bostadsförsörjning. Gällande riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 antogs den 25 mars 2021 av kommunfullmäktige. 

Riktlinjerna tar upp kommunens mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet samt vilka insatser kommunen ska göra för att nå de uppsatta målen. Riktlinjerna redogör även för vilka nationella och regionala planer och program som man tagit hänsyn till i arbetet med riktlinjerna.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen bygger på analyser av det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehoven för särskilda grupper och efterfrågan på bostäder.