Biologisk återställning i Vätterbäckarna

I Habo kommun är vätterbäckarna de högst prioriterade bäckarna i regionen när det gäller biologisk återställning. Arbete med att åtgärda naturliga lekplatser för olika fiskarter pågår.

Åtgärder inom biologisk återställning kan vara att ta bort vandringshinder eller bygga nya fiskvägar, så kallade omlöp. Biotopvård innebär att man bland annat lägger ut lekgrus och sten, skapar strömmande vatten och bevarar död ved. Ibland sätts utrotade arter ut.

I Hökesån har arbetet pågått i flera år. Laggaredammen är utriven och bäckfåran är återställd uppströms genom att till exempel Spinnaredammen har öppnats. Hökesån fyller också en viktigare funktion i produktionen av smolt (öringungar) än vad man tidigare trott. Nykyrkebäckens, Skämningsforsåns och Pirkåsabäckens lekplatser är i stort sett åtgärdade. Återställningsarbetet fortsätter i andra vätterbäckar såsom Knipån och Hornån. 

Vandringsleder och informationstavlor håller på att ställas i ordning. Där får besökaren kunskap om bäckarna, naturen och kulturlämningar.