Allmänna regler för att använda kommunal mark

Kommunens mark består av vägar, gator, grönområden och naturmark. Kommunal mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i anspråk utan giltigt tillstånd och erforderlig avstängning.

Om man vill använda kommunal mark för annat än vad den normalt sett är till annat än vad den normalt sett är avsedd att användas till krävs tillstånd för detta.