Avlopp och avloppsvatten

När vatten använts i hushåll, verksamheter, vården med mera är det viktigt att avloppsvattnet tas om hand. VA-enheten på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens omhändertagande av avloppsvatten.

Avloppsvatten är det vatten som vi släpper ut när vi lagar mat, badar, tvättar och går på toan. Avloppsvattnet leds via ledningsnät och pumpstationer till kommunens reningsverk där det renas i flera steg. Ledningsnätet i kommunen har en total längd på cirka 10 mil. I Habo tätort släpps vattnet ut i en våtmark där den sista reningen sker. I övriga orter i kommunen släpps det renade vattnet till närmaste vattendrag.

I kommunen finns sex reningsverk i drift. Till dessa verk finns också ett antal pumpstationer anslutna.

Vad får jag spola ned i avloppet eller på toaletten?