Avlopp och avloppsvatten

När vatten använts i hushåll, verksamheter, vården med mera är det viktigt att avloppsvattnet tas om hand. VA-enheten på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens omhändertagande av avloppsvatten.

Avloppsvattnet leds via ledningsnät och pumpstationer till kommunens reningsverk där det renas i flera steg. I Habo tätort släpps vattnet ut i en våtmark där den sista reningen sker. I övriga orter i kommunen släpps det renade vattnet till närmaste vattendrag.

I kommunen finns sex reningsverk i drift. Till dessa verk finns också ett antal pumpstationer anslutna.

Vad får jag spola ned i avloppet eller på toaletten?