Avlopp och avloppsvatten

När vatten använts i hushåll, verksamheter, vården med mera är det viktigt att avloppsvattnet tas om hand. VA-enheten på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens omhändertagande av avloppsvatten.

Avloppsvattnet leds via ledningsnät och pumpstationer till kommunens reningsverk där det renas i flera steg. I Habo tätort släpps vattnet ut i en våtmark där den sista reningen sker. I övriga orter i kommunen släpps det renade vattnet till närmaste vattendrag.

I kommunen finns sex reningsverk i drift. Till dessa verk finns också ett antal pumpstationer anslutna.

Vad får jag spola ned i avloppet eller på toaletten?

I avloppet får man bara spola ner:
• sådant som INTE orsakar problem i avloppsreningsverken.
• sådant som INTE förorenar slammet.
• sådant som INTE försämrar det renade avloppsvattnet.

I toaletten får man bara spola ner:
• urin (kiss) och fekalier (bajs).
• toalettpapper.

Kemikalier
Kemikalier och giftiga ämnen får absolut inte hällas ut i avloppet. Det stör reningsprocessen och kan påverka naturen. Sådana produkter ska istället lämnas som farligt avfall.

Fasta föremål
Fasta föremål kan orsaka stopp i det egna avloppet eller i kommunens avloppsledningar och ska läggas i soporna eller källsorteras.

Läkemedel
Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till Apoteket. Det är enkelt att förhindra att
läkemedelsrester sprids i vår miljö genom att lämna in överblivna läkemedel på Apoteket. Från Apoteket kan man hämta en särskild genomskinlig gul påse.

Du kan hjälpa till för ett renare vatten
Skaffa en papperskorg till allt utom toalettpapper. I den kan du slänga tops, hår, tamponger, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar. Släng skräp i soptunnan och inte i toaletten. Använd miljömärkta tvättmedel och dosera rätt, lite tvättmedel räcker. Lämna överblivna mediciner till Apoteket. Använd inte starka rengöringsmedel i onödan. Lämna färg, lacknafta och annat farligt avfall till miljöstation. Häll inte ut matolja och fett i avloppet, det kan orsaka stopp. Torka ur stekpannan med ett hushållspapper innan du diskar den.