Biltvätt

Hur kan biltvätt vara skadligt?

När du tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget.

Tvätta bilen på en biltvätt

Tvätta av fordon i en "gör det självanläggning" eller i en automatisk biltvätt. I dessa anläggningar finns reningsutrustning där däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller skiljs bort från vattnet. Vattnet går sedan vidare till avloppsreningsverket.

I linje med "Riktlinjer för verksamheter som tvättar fordon" antagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner gäller följande för privatpersoner:

Tvätt utanför anläggning

Följande godtas inte, vare sig för privatfordon eller för yrkesfordon:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller liknande.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Följande godtas för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte erbjuda mark för sådan fordonstvätt.

Varför ska jag inte tvätta bilen hemma på gatan?

Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur. Lösningsmedel i avfettningsmedel, tensider i schampon, olja och tungmetaller såsom bly, kadmium och krom från bilen är exempel på sådana ämnen. Det är därför högst olämpligt att tvätta sin bil på gatan.

Var du tvättar bilen har stor betydelse

Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Cirka 2000 ton olja, 5000 ton avfettning, bilschampo och bilvax och 5,5 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan. Föroreningarna från en tvätt kan också bli kvar i mark och vatten under lång tid.