Biltvätt

Tvätta ditt fordon i en anläggning för biltvätt. Då renas vattnet innan det går vidare till reningsverket. Om du tvättar bilen på asfalterade ytor så rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn och ofta vidare till närliggande vattendrag, då utan rening.

Tvätta bilen på en biltvätt

Tvätta fordon i en "gör det självanläggning" eller i en automatisk biltvätt. I dessa anläggningar finns reningsutrustning där däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller skiljs bort från vattnet. Vattnet går sedan vidare till avloppsreningsverket.

Tvätt utanför anläggning

I linje med "Riktlinjer för verksamheter som tvättar fordon" antagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner gäller följande för privatpersoner:

Följande godtas för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Varken miljömärkta eller andra medel får användas. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte erbjuda mark för sådan fordonstvätt.

Följande godtas inte, vare sig för privatfordon eller för yrkesfordon:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller liknande.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Hur kan biltvätt vara skadligt?

Om du tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds ofta ut i något närliggande vattendrag, utan någon rening.

Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur. Lösningsmedel i avfettningsmedel, tensider i schampon, olja och tungmetaller såsom bly, kadmium och krom från bilen är exempel på sådana ämnen. Det är därför högst olämpligt att tvätta sin bil på gatan.