Biltvätt

Hur kan biltvätt vara skadligt?

När du tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget.

I linje med "Fordonstvätt - Riktlinjer inom Jönköpings län", antagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner gäller följande:

Tvätt utanför anläggning

Följande godtas inte, vare sig för privatfordon eller för yrkesfordon:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller liknande.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Följande godtas för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte erbjuda mark för sådan fordonstvätt.


Varför ska jag inte tvätta bilen hemma på gatan?

Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur. Lösningsmedel i avfettningsmedel, tensider i schampon, olja och tungmetaller såsom bly, kadmium och krom från bilen är exempel på sådana ämnen. Det är därför högst olämpligt att tvätta sin bil på gatan.

Tvätta bilen i "gör det självanläggningar"

Istället för att tvätta bilen på gatan eller p-platsen kan du tvätta av fordon i en "gör det självanläggning" eller i en automatisk biltvätt. I dessa anläggningar finns reningsutrustning där däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller skiljs bort från vattnet. Vattnet går sedan vidare till avloppsreningsverket.

Var du tvättar bilen har stor betydelse!

Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Cirka 2000 ton olja, 5000 ton avfettning, bilschampo och bilvax och 5,5 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan. Föroreningarna från en tvätt kan också bli kvar i mark och vatten under lång tid. Så var och hur du tvättar din bil idag kan ha betydelse om hundra år!