Planbesked

Om du avser att vidta en åtgärd som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. I det beslutet tar kommunen ställning till om kommunen kommer att inleda ett planarbete eller inte.

Ett positivt planbesked innebär dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Ett beslut om planbesked lämnas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas.

Avgift för planbesked

En avgift för planbesked tas ut, även vid ett negativt besked. Avgiften är knuten till gällande prisbasbelopp. Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt prisbasbelopp fastställs med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen. För år 2024 gäller följande priser för planbesked av respektive typ:

Ansökan om planbesked

Kontakta Plan- och exploateringsenheten för att ansöka om planbesked.