Hemteam

En hemteamsperiod ska skapa en trygg och säker hemgång till det ordinära boendet efter sjukhusvistelse. Hemteam utgörs av undersköterska, biståndshandläggare, sjuksköterska, vårdsamordnare, arbetsterapeut samt sjukgymnast/fysioterapeut.

Hemteamet ska stärka den enskildes resurser och skapa förutsättningar för att bibehålla/öka självständigheten i vardagen. Utgångspunkten är att den enskilde efter sjukhusvistelse ska få sin vård- och omsorgsplanering i sin bostad. När den enskilde har kommit hem planeras hens behov av insatser tillsammans med undersköterska och justeras efterhand om individens behov förändras.

Beslut om hemteam

För att erhålla beslut om hemteamsperiod ska det finnas behov av nya eller utökade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Biståndshandläggare gör utifrån den enskildes behov en bedömning av om det är aktuellt med hemteamsperiod. Behöver den enskilde till exempel bara serviceinsatser eller enstaka omvårdnadsinsats, kan det bli aktuellt med beslut om hemtjänst.
Timtaxan är densamma som hemtjänst 401 kr/tim och ingår i maxtaxan.

Hemteamsperiod är en insats som aktualiseras vid mer omfattande behov eller när det är osäkert kring den enskildes funktionsförmåga och omvårdnadsbehovet behöver utredas vidare. Insatser under hemteamsperioden ges enligt socialtjänstlagen och vid behov hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Under hemteamsperioden är den enskilde inskriven i hemsjukvård och får härigenom behövliga insatser enligt hälso-och sjukvårdslagen. Den enskildes behov av vård och rehabilitering ges under hemteamsperioden av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.