Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Enligt föreläggande från länsstyrelsen i Jönköpings län samt Habo kommuns VA-plan ska fastigheter i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten kommer fastighetsägare fortsatt behöva ansvara för.

Projektering av ledningar, pumpstationer och tryckstegringar samt servislägen är klart.

Anmälningar, ansökningar och samråd med berörda myndigheter såsom länsstyrelsen och Trafikverket är genomfört. Samtliga tillstånd som behövs för projektet har beviljats.

Ledningssträckningen kommer i första hand följa befintliga vägar, men kan delvis komma att behöva gå över annan mark. Rätten att dra sina ledningar över någon annans mark regleras i en så kallad ledningsrätt.

Entreprenaden har lagts ut för upphandling. Entreprenörer som avser lämna anbud kan komma att vistas i området fram till sista anbudsdag som är i mitten av oktober. Därefter sker utvärdering och tilldelning. Kommunens målsättning är att teckna avtal under hösten och att entreprenaden kan påbörjas under början av 2023. 

Frågor och svar