Installera eldstad

Om du vill installera eller väsentligt ändra en eldstad behöver du anmäla detta till byggnadsnämnden.

När behövs en anmälan

Kraven gäller för braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor och insatser. En nyinstallation eller ett byte av en rumsvärmare i en befintlig byggnad  kräver en anmälan. Att renovera en befintlig kamin anses inte som en väsentlig ändring, renoveringen får dock inte försämra kaminens egenskaper.

E-tjänst: Anmälan om eldstad/rökkanal

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov för fasadändring. 

E-tjänst: Söka bygglov

Till anmälan eller bygglovsansökan ska du bifoga ett produktblad för den eldstad som ska installeras, plan- och fasadritningar samt en situationsplan  På planritningen visar du med en ring eldstadens och rökkanalens placering, på fasadritningen ritar eller ringar du in den skorsten du tänker använda och på situationsplanen ringar du in den byggnad som anmälan avser. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och i skala 1:100.  

Glöm inte att invänta startbesked innan du installerar eldstaden samt slutbesked innan du tar den i bruk.

Skorstenshöjd och placering av skorsten

Höjden på skorstenen är viktig bland annat för att minska brandfaran men också för att ge en god funktion och spridning av rök- och avgaser. Av Boverkets byggregler, BBR, framgår att en skorsten för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Man måste kunna komma upp på taket för att kunna besikta skorstenen och därför är taksäkerhet en viktig fråga vid nyinstallation.

På sidan Brandskydd, sotning kan du bland läsa mer om vad som gäller för sotning.