PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är bland de farligaste miljögifter vi känner till. PCB finns i fler än 200 varianter.
Bild på person som sanerar PCB

Det gemensamma är den kemiska grundstrukturen som är väldigt stabil och bryts ned väldigt långsamt när det kommer ut i miljön.

Användningen av PCB förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan lagras i feta vävnader och halterna ökar ju längre upp i näringskedjan det kommer. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bland annat försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.
 
PCB har främst använts i fogmassor i byggnader som har uppförts eller satts ihop under perioden 1956–1973. PCB har också använts i isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, så kallade acrydurgolv.
 
2007 trädde Förordningen om PCB (2007:19) i kraft. Den ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB i fastigheter som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 (en- och tvåfamiljs hus undantagna). Alla som äger en fastighet som omfattas av förordningen skulle kontrollera förekomsten av PCB innan 2008 och redovisa det till miljöförvaltningen.

Sanering av PCB 
För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB. Om PCB påträffas i halter över 500 milligram/kilo (500 ppm = 0,05 viktsprocent) skulle en sanering genomförts senast 2016. Om halterna av PCB ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.
 
Saneringen ska göras av behörig personal och anmälas till miljöförvaltningen. Se blankett till höger. Anmälan ska göras i god tid innan saneringen påbörjas. Miljöförvaltningen granskar anmälan och besvarar den. Eventuellt med beslut om försiktighetsmått. När saneringen är genomförd ska slutrapport skickas till miljöförvaltningen.