Brandstorps kyrka, röd kyrkobyggnad och röd klockstapel med omkringliggande röd trähusbebyggelse.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser har införts för att göra det möjligt att långsiktigt bevara bebyggelsemiljöernas särprägel. Motiveringen är kyrkornas och kringliggande miljöers kulturvärde och betydelse för landskapsbilden.

I Habo kommun finns områdesbestämmelser i:

  • Habo kyrkby
  • Gustav Adolf kyrkby
  • Brandstorp kyrkby
  • Området kring Fiskebäcks kapell

Bestämmelsernas innehåll

Bestämmelserna innebär skyldighet att söka lov för vissa åtgärder, som annars är befriade från denna skyldighet. Den ökade lovplikten omfattar uppförande av ekonomibyggnader, komplementbyggnader till bostadshus samt sådana om- och tillbyggnader som påverkar byggnadens yttre. Byte av fasadmaterial, ändrad färgsättning samt rivning av byggnad omfattas också av den ökade lovplikten.

Områdesbestämmelser kan för ett begränsat område upprättas och antas av kommunen. Genom områdesbestämmelserna, som är juridiskt bindande vid bland annat bygglovsprövning, kan syftena med översiktsplanen eller eventuella riksintressen säkras. De kan också användas för att skydda värdefulla bebyggelsemiljöer eller för att ge en handlingsberedskap inför framtida förändringar.

Områdesbestämmelser liknar detaljplanebestämmelser men reglerar endast ett begränsat antal frågor utan att ta ställning till markanvändningen i varje detalj. Främst reglerar de befintlig bebyggelse.