Kalkning av sjöar och våtmarker

Ett mycket stort hot mot mångfalden av växter och djur är försurningen. Våra vatten och marker är dåligt skyddade mot dagens kraftiga nedfall av försurade luftföroreningar. I och för sig har utsläppen minskat de senaste åren, men kalkning krävs fortfarande många år framöver. En generell följd av försurningen är att antalet växt- och djurarter minskar.
För att hejda försurningens skadeverkningar kalkar kommunen regelbundet ett stort antal sjöar, våtmarker och vattendrag. Kalkningen görs från helikopter eller båt.

Kalkning sker över våtmarker och mindre sjöar inom följande avrinningsområden:

  • Nykyrkebäcken
  • Skämningsforsån
  • Rödån
  • Svedån
  • Gagnån
  • Hornån
  • Knipån
  • Hökesån