Miljölagar och regler

Den största delen av miljönämndens och miljöförvaltningens arbete handlar om att kontrollera att man följer lagar och andra regler som rör livsmedel, miljö och hälsa.

Huvudlagstiftningarna som miljöförvaltningen arbetar med är livsmedelslagen och miljöbalken.

Livsmedelslagstiftningen är densamma i alla EU-länder.

Miljöbalken anpassas allt mer efter EU:s regler.

Andra lagar är till exempel smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Till lagstiftningen finns en rad olika förordningar och föreskrifter, till exempel Avfallsförordningen, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Livsmedelsförordningen med flera.