Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete

Habo ska vara hållbart och en kommun där människor vill växa upp, verka, driva företag och leva i. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut vill vi att vår kommun ska vara hållbar och inkluderande - alla ska få plats och känna sig välkomna!

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” -Brundtlandkommissionen, 1987.

Det strategiska arbetet i Habo kommun bygger på Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. Vi utgår från Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för hela livet” och alla kommunens verksamheter, nämnder och bolag ska utgå från detta.

På dessa sidor kan du klicka dig fram till mer information om allt som har med miljö- och hållbarhetsabetet att göra. Här får du även hållbarhetstips om hur du kan göra för att agera miljösmart i din vardag!

Har du frågor som gäller miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen är du välkommen att kontakta miljö- och hållbarhetsstrategen!