Räddningstjänsten i Habo

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser samt samordnar kommunens brottsförebyggande arbete, krisberedskap och skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten består av en räddningschef (tillika räddningschef i Jönköpings kommun), en ställföreträdande räddningschef, fyra styrkeledare deltid, fyra brandförmän på deltid samt sexton brandmän på deltid.

Brandstationen är belägen i centrala Habo. Kommunen utgör eget sotningsdistrikt.

Utryckningsberedskapen för räddningstjänst består av en styrkeledare, en förman och tre brandmän med en anspänningstid av fem minuter.

Inom Habo kommun har räddningstjänsten ansvaret för att göra räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, samt att förebygga bränder. Detta ansvar regleras i nya lagen skydd mot olyckor.

Den skadeförebyggande verksamheten omfattar främst förebyggande av brand genom tillsyn, men även medverkan i annan skadeförebyggande verksamhet. Verksamheten regleras i nya lagen skydd mot olyckor. Sotning och brandskyddskontroll omfattas av den brandförebyggande verksamheten.

Det förebyggande brandskyddsarbetet har bedrivits på olika sätt, till exempel genom extern information och utbildning, yttrande till byggnadsnämnden, samt råd och information till arkitekter och allmänhet. Dessutom har brandskyddet kontrollerats genom tillsyn på vissa fastigheter och tillsyn där brandfarlig vara förekommer.

Räddningstjänsten gör de räddningsinsatser som omfattar den skadeavhjälpande verksamheten.Målsättningen vid räddningsinsatser är att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

Alarmering av räddningsstyrkorna görs av en för Jönköpings län gemensam larmcentral, SOS alarm i Jönköping.