Flygfoto på skogen och avloppsreningsverkets byggnader.

Detaljplan för Habo avloppsreningsverk

Detaljplanens syfte är att säkerställa avloppsreningen för Habo tätort genom att befästa dagens markanvändning samt att möjliggöra en utbyggnad av befintlig reningsverk.

OBS! Samrådsmötet 23 april är inställd på grund av för få anmälda!

Habo kommun har beslutat att genomföra en renovering och uppgradering av det befintliga reningsverket. Detaljplanen är utformad för att möjliggöra denna uppgradering med hänsyn till gällande miljötillstånd samt för att framtidssäkra anläggningen för kommande krav och processer. 

Detaljplanen reglerar bland annat var och hur reningsverket får utökas. Utrymme för att anlägga en separat gång- och cykelväg längs Dalgatan finns också med i detaljplanen för att göra det säkrare för mjuka trafikanter att ta sig ner till Hökesån och naturreservatet. Naturmarken runt reningsverket säkerställs också i planen, likaså Hembygdsgården och Musikparken. 

Planområdet ligger i norra delen av Habo tätort och omges till stor del av naturreservatet Hökesån-Habo. 

Här kan du ta del av en kortare beskrivning av planförslaget.

Byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen, med den kunskap man har idag om projektets omfattning, inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken (1998:808), vilket omfattar kapitel 6, § 11-18. En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för själva reningsverket, som krävs enligt miljöbalken, kommer att utarbetas i samband med den tillståndsansökan som kommunen arbetar med parallellt. 

Planförslaget överensstämmer med den gällande översiktsplanen. 

Planhandlingar

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma skriftligen till byggnadsnämnden senast den 28 april 2024 till:

E-post: plan@habokommun.se eller 

Habo Kommun,
Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo

Planförslaget finns även i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19 samt på Habo bibliotek vid Blå torget, Jönköpingsvägen 2.

För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter vid granskningstidens slut kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådsmöte

Välkommen till samrådsmöte tisdagen den 23 april klockan 18.00 i kommunhusets kammarsal, Jönköpingsvägen 19 i Habo. Anmäl dig till samrådsmötet genom att mejla till plan@habokommun.se senast den 21 april 2024. 

Preliminär tidplan

Samråd: 27 mars - 28 april 2024

Granskning: Preliminärt augusti 2024

Antagande: Preliminärt december 2024