Enkelt avhjälpta hinder - tillgänglighet

I Habo kommun jobbar vi med att göra de gemensamma miljöerna tillgängliga för alla. Vi vill skapa en miljö som är tillgänglig oavsett om du har funktionshinder eller kör med barnvagn.

Allmänna platser

Kommunens allmänna platser har inventerats och arbetet med åtgärder pågår. Hinder utmed de största gångstråken i tätorten ska åtgärdas.

Publika lokaler

En inventering avseende enkelt avhjälpta hinder av de publika lokaler  som finns i kommunen har utförts, en uppföljning av inventeringen pågår.

Tillsyn

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av tillgänglighetsfrågor. Har du synpunkter angående tillgänglighet för publika lokaler eller allmän plats ska du vända dig till bygglovsenheten.