Illustrationsbild över centrum.

Centrumutveckling

Kommunen har tagit fram ett planprogram med visionen Ett mer levande centrum.

För att möjliggöra en långsiktig och hållbar utveckling av Habo centrum har en målbild och en strategi tagits fram som presenteras i dokumentet Planprogram för Habo centrum Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2022 att godkänna planprogrammet för centrum.

Nu kommer arbetet fortsätta med att genomföra de idéer som presenteras i dokumentet. Det är ett omfattande arbete som kommer pågå under en längre tid framöver.

Visionen är att Habo centrum ska bli en mer levande plats – en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum för både Habobor och besökare. Fler bostäder byggs som ökar underlaget för handel och service, som i sin tur utvecklar och förstärker Habos småstadskaraktär. Stationsområdet blir en del av centrum och utformas för att skapa en attraktiv entré till Habo, samtidigt som de två sidorna om spårområdet länkas samman.

Vy över stationsområdet.

Kartberättelse till planprogrammet

För att ta del av en kortare version av planprogrammet har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks planprogrammet till liv i form av interaktiva kartor och bilder. 

Tidigare arbete

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog om tätorten under hösten 2019 visade att invånarna har många idéer om hur centrum skulle kunna utvecklas. Detta redovisas i dokumentet Tidig dialog om Habo centrum. Dialogen och samrådsprocessen har legat till grund för det planprogram för centrum som nu är framtaget.