Illustrationsbild över centrum

Centrumutveckling

Var med och påverka framtidens Habo centrum!
Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram med visionen Ett mer levande centrum.

Visionen är att Habo centrum ska bli en mer levande plats – en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum för både Habobor och besökare. Fler bostäder byggs som ökar underlaget för handel och service, som i sin tur utvecklar och förstärker Habos småstadskaraktär. Stationsområdet blir en del av centrum och utformas för att skapa en attraktiv entré till Habo, samtidigt som de två sidorna om spårområdet länkas samman.

Planprogrammet är en målbild för hur ett framtida centrum skulle kunna se ut, och ska fungera som en strategi för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av centrum.

Sammanställning och revidering

Samråd för planförslaget pågick mellan 23 oktober 2020 och 30 september 2021. Just nu sammanställs alla synpunkter på planförslaget som inkom under samrådet. Alla synpunkter tas i beaktande och ändringar i programmet kommer att göras, innan planprogrammet slutligen antas av kommunfullmäktige. 

Kartberättelse till planprogrammet

För att ta del av en kortare version av planprogrammet har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks samrådsversionen av planprogrammet till liv i form av interaktiva kartor och bilder. 

Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat några vanliga frågor och svar: Frågor och svar om förslag planprogram för Habo centrum

Tidigare arbete

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen tillsammans med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet.