Hygienverksamhet

Du som erbjuder hygienisk behandling i en hygienlokal, till exempel piercing, tatuering, akupunktur eller fotvård, som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktig till miljönämnden.

Hygien och lokaler

  • Det är viktigt att hygienlokalen som du valt för verksamheten är ändamålsenligt inredd och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller utformning och val av material samt utrustning.
  • Enligt miljöbalken är det du som ansvarar för verksamheten som ska ha kunskap om vad som gäller och hur verksamheten påverkar miljö och hälsa. Skador och olägenheter ska förebyggas.
  • Du ska kunna visa att hänsynsreglerna följs, bland annat genom att ha en fungerande egenkontroll.

Har du synpunkter på en verksamhet?

Om du tycker att en hygienlokal inte håller rent och snyggt eller är orolig för att ha fått någon smitta när du besökt en hygienlokal kan du kontakta miljöförvaltningen.