Cisterner

Cisterner måste regelbundet kontrolleras för att skydda vattendrag och marker mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som ägare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering.

Användningen av cisterner bestäms av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 (pdf) om skydd mot mark och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Samt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) (pdf) i allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Kraven gäller för cisterner som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja i eller ovan mark.

Informera miljöförvaltningen senast fyra veckor innan installation av cistern påbörjas. Miljöförvaltningen ska informeras även om cisternen bara ska ställas upp tillfälligt.

Utanför vattenskyddsområde gäller kravet för cisterner som rymmer mer än 1 m3. 
Inom vattenskyddsområde gäller kravet för cisterner som rymmer mer än 150 liter.