Cisterner

Cisterner måste regelbundet kontrolleras för att skydda vattendrag och marker mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som ägare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering.

Användningen av cisterner bestäms av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3).

Kraven gäller cisterner för brandfarlig vätska eller spillolja i eller ovan mark. Inom vattenskyddsområde omfattas cisterner som rymmer mer än 250 liter och i övriga fall cisterner som rymmer mer än 1m³.