Cisterner

Cisterner måste regelbundet kontrolleras för att skydda vattendrag och marker mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som innehavare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering.

Användningen av cisterner bestäms av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5, se länk) samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3, se länk).

Information om installation av cistern
När du ska installera en cistern som omfattas av kraven ovan måste du skriftligen informera miljöförvaltningen senast 4 veckor innan anläggningen tas i bruk.

En avgift tas ut för handläggning och bedömning av informationsblankett.

Kontroller
Cisternen måste vara certifierad, är den inte det måste en konstruktions- och tillverkningskontroll göras. Dessa kontroller samt återkommande besiktning görs av ett ackrediterat kontrollföretag, som är godkänt av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Kontakt med SWEDAC för ytterligare information om ackrediterade företag, får du via deras webbplats eller på telefon 0771-99 09 00.

Besiktning
Besiktning av cisterner ska ske återkommande. Kontrollintervallet varierar beroende på vilken typ av cistern du har. Kopior på utförda kontrollrapporter ska lämnas in till miljöförvaltningen.

Revisionskontroll
Ibland behövs en särskild kontroll, så kallad revisionskontroll. Den ska utföras om cisternen har genomgått förändringar så som reparationer eller ändringar av cisternen, om den har tagit skada, om den ska användas under väsentligt andra förhållanden eller om den har flyttats.

Cistern som tas ur bruk
När cisternen tas ur bruk ska detta skriftligen anmälas till miljöförvaltningen. Enklast görs det via kommunens förtryckta blankett, se länk till höger. Cisternen med dess tillhörande rörledningar med mera, ska tömmas och rengöras. Vätskan som töms ska ses som farligt avfall och måste tas om hand av en godkänd saneringsfirma. Markförlagda cisterner ska i första hand grävas upp, är inte detta möjligt ska de fyllas med sand eller annat material för att undvika sättningsskador i marken. Att anmäla till miljöförvaltningen om cistern som tagits ur bruk är kostnadsfritt.