Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Det kan komma från trafik, olika verksamheter, industrier, hantverkare, restauranger, fläktar, hissar, grannar med mera.

Människor är olika känsliga för buller, men barn är särskilt känsliga. Buller kan ge upphov till sömnstörningar som kan påverka människans fysiologiska funktioner, till exempel

Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på cirka 60 dB och smärtgränsen ligger på cirka 130 dB. Decibel A, dB(A) är decibel avvägt till de ljud det mänskliga örat kan uppfatta.

Inomhus

Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus är:

  • 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

Med ekvivalent ljudnivå menas medelljudnivån under en viss tid. De flesta riktvärden anges i ekvivalent ljudnivå som för till exempel trafikbuller och industribuller.

Utomhus vid bostad

Buller från verksamheter och industrier samt annat verksamhetsbuller från fläktar, kylanläggningar, värmepumpar mm. bedöms bland annat enligt allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken. Information om högsta ljudnivå från verksamheter finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.

Utomhus från vägtrafik och spårbunden trafik

Vid bedömning av trafikbuller tillämpas riksdagens riktvärden för trafikbuller, proposition 1996/97:53, se nedan. Vid tillämpning av värdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåerna, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Störningar och åtgärder

Det är alltid den som orsakar bullret som är ansvarig för att undersöka och minska störningarna. Om du känner dig störd av buller ska du först och främst vända dig till den som stör dig. Känner du att du inte får någon gehör på ditt klagomål kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Läs mer om klagomål och om hur du anmäler på sidan Anmälan om olägenhet/klagomål