Tillstånd för att använda eller arbeta på kommunal mark

Kommunens mark är till för alla. Den består av vägar och gator, grönområden och naturmark. När du behöver utföra arbeten på eller vill nyttja kommunal mark krävs tillstånd. Sök tillståndet senast tio arbetsdagar innan du använder marken.

Använda kommunal mark för arbeten på privat mark

Det kostar inget att använda kommunal mark men du måste ha tillstånd. Att söka tillstånd är kostnadsfritt.  

Sök tillstånd om du ska:

  •  lägga upp upplag av material på kommunal mark eller gata. Då behövs en trafikanordningsplan (TA-plan). 
  • köra med maskin eller lastbil på kommunal mark som inte är gator och vägar.

Din ansökan ger kommunen kontroll över vem som använder allmän platsmark och vad som sker. Det är även en säkerhetsfråga om användandet av mark eller gator påverkar skyddade och oskyddade trafikanter. Kommunen måste också känna till om framkomligheten påverkas för till exempel Länstrafiken, räddningstjänst, sopbil och övriga transporter.

Skulle användandet av kommunal mark ske utan tillstånd och utan kommunens vetskap kan du få en sanktionsavgift.

Gör så här:

  1.  Fyll i blanketten "Ansökan TA-plan och tillstånd att arbeta på kommunal mark".  Blanketten är kombinerad för fler ändamål.
  2. Skicka blanketten till Tekniska förvaltningen, Gatu/VA- avdelningen, senast tio arbetsdagar innan arbetet startar. Adress/e-postadress står på blanketten.
  3. Efter grävning i kommunal mark måste du snarast beställa återställning av området från Gatu/VA-enheten. Använd "Blankett Återställning".

 Läs mer i dokumentet ”Regler för Arbete på kommunal mark” och i de lokala ordningsföreskrifterna. Se även "Arbete på väg (TA-planer)".

Container på allmän mark, uteservering, offentliga tillställningar och evenemang

Tillstånd för att ställa upp container på allmän mark, anordna uteservering, offentlig tillställning, allmän sammankomst eller använda offentlig plats söks hos Polisen. Avgift tas ut för ansökan.

Ska du stänga av gata eller cykelväg behöver du även en tillfällig lokal trafikföreskrift. Kostnadsfri ansökan görs till tekniska förvaltningen på blankett "Ansökan om tillfällig lokal trafikföreskrift". Utan lokal trafikföreskrift kan gata eller cykelväg inte stängas av för trafik.