Miljösanktionsavgifter

De som inte följer miljöbalkens regler kan straffas för miljöbrott eller drabbas av miljösanktionsavgifter. Det kan till exempel gälla om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Även om man i efterhand anmäler eller söker tillstånd är man skyldig att betala miljösanktionsavgiften. Bestämmelserna om miljösanktionsavgift finns dels i 30 kap i miljöbalken, dels i förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950).  

I Habo och Mullsjö kommuner är det den gemensamma miljönämnden som beslutar om miljösanktionsavgifter ska tas ut. För att avgift ska tas ut krävs att man objektivt kan konstatera att överträdelse har skett, överträdelsen behöver dock inte ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten.  

Exempel på nya miljösanktionsavgifter som gäller privatpersoner:  

Utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning.  5 000 kr  

Utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.  3 000 kr  

Utan anmälan inrätta en avloppsanordning (BDT-avlopp).  3 000 kr  

Utan tillstånd inrätta en värmepumpanläggning trots att det i föreskrifter som kommunen meddelat krävs tillstånd > 100 kW.  3 000 kr  

Utan anmälan inrätta en värmepumpanläggning < 100 kW.  1 000 kr  

Utebliven skriftlig information om lagring av brandfarlig vätska i cistern.  1 000 kr  

Utebliven installationskontroll eller revisionskontroll av cistern.  3 000 kr  

Ej utförd regelbunden kontroll av cistern.  2 000 kr  

Utan anmälan gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område.  1 000 kr