Detaljplanering

Detaljplanerna omfattar i huvudsak tätorterna. Om du ska ändra eller bygga till så kontakta gärna plan- och exploateringsenheten för att få veta vilka planbestämmelser som gäller för din fastighet.
Plankartan för detaljplanen Bränninge s:4 med flera

Hur och när används detaljplaner
Detaljplaner reglerar markanvändningen mer i detalj än övriga plantyper och kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till hela stadsdelar. De visar hur allmänna platser som gatu- och parkmark liksom enskild mark ska användas och utformas. I planen läggs också fast hur markägare avser genomföra planen.
 
Detaljplaner tjänar som underlag vid bygglovsprövning, är juridiskt bindande och medför en rätt för markägare att under planens genomförandetid genomföra de åtgärder som planen anger.

Planbesked
Om du avser att vidta en åtgärd som kräver en ny detaljplan ska du ansöka om planbesked. På sidan om planbesked kan du läsa mer om detta beslut.

Program
I de fall där kommunen bedömer att ett program behöver tas fram för att ett underlätta planarbetet kan detta göras. I ett sådant program sätts mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet.
 
Detaljplanens innehåll
En detaljplan består av en plankarta med tillhörande bestämmelser, en planbeskrivning, en genomförandebeskrivning och en fastighetsförteckning. De kan, beroende på behov, också innehålla ett planprogram, en miljökonsekvensbeskrivning samt eventuella illustrationer.
 
I en detaljplan anges vilken genomförandetid planen har. Denna kan vara från fem till femton år. Under den tiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägarens vilja utom i undantagsfall.