Stationsområdet i Habo med en buss från länstrafiken

Trafikutredning

Habo kommun har tagit fram en trafikutredning för Habo tätort.

Syftet med utredningen är att visa hur trafiksituationen i Habo tätort ser ut idag, och hur trafiken bedöms se ut i framtiden utifrån kommunens föreslagna utvecklingsområden i Översiktsplan 2040.

Trafikutredningen kartlägger och analyserar trafikmängder, flöden och brister i trafiksystemet. Utredningen är ett viktigt underlag i kommunens fortsatta planarbete samt i dialog och samverkan med olika aktörer.