Installera solceller

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område och inom område med områdesbestämmelser. På landsbygden krävs det normalt inte bygglov för en solenergianläggning.

Det krävs bygglov om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Om byggnadens utseende påverkas väsentligt ska du söka bygglov innan du sätter upp solceller.

Det finns dock undantag då du inte behöver söka lov.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för område

Läs mer om vad som gäller där du bor i bygglovshjälpen.

Säkerhet

Om det börjar brinna i en byggnad som har en större solcellsanläggning kan spänningen innebära direkt livsfara för räddningspersonalen. Räddningstjänsterna i Jönköpings län har tagit fram information om säkerhetshöjande åtgärder för solcellsanläggningar på byggnader. 

Mikroproduktion

Om du producerar mer el än vad du använder finns det möjlighet att sälja överskottselen ett elhandelsföretag. Läs mer om vad som gäller för dig som ska installera solceller på Habo Energis webbplats.

Solelportalen

Funderar du på att skaffa solceller så finns solelportalen som vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplats.

Skattereduktion för solceller

Som privatperson har du möjlighet att göra en skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Frågor ställs till Skatteverket.