Specialpedagog förskola

Specialpedagogiska insatser i förskolan ses som ett komplement till förskolans pedagogiska verksamhet.

I specialpedagogens arbete ingår bland annat att

 • kontinuerligt besöka förskolan för att stödja främjande och förebyggande insatser genom kartläggning, utredning, bedömning och uppföljning av lärmiljöer, grupp och enskilda barn.

 • vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, för pedagoger, rektor, vårdnadshavare och andra berörda.

 • arbeta med att ge stöd vid övergång såväl inom förskolan som vid övergång till förskoleklassen.

 • samverka med externt stöd, exempelvis
  -  barnhälsovården
  -  socialtjänsten
  -  barnhabiliteringen
  -  barn och ungdomspsykiatriska mottagningen
  -  logoped.

 • bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.