Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället för personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig.

Du får delta i Samhällsorientering om du:

  • Är mellan 18 och 65 år
  • Inte har grundkunskaper i svenska
  • Är nyanländ i Sverige
  • Är folkbokförd i Habo kommun
  • Inte är medborgare i ett EES-land

E-tjänst: Anmälan till svenskundervisning (Sfi) och Samhällsorientering för invandrare