Barn som räcker upp handen.

Förskoleklass

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år börjar ditt barn i förskoleklass.

I november, året innan ditt barn fyller sex år, kommer du att få information från kommunen om ditt barns start i förskoleklass. Under våren kommer du att bli inbjuden till ett informationsmöte på ditt barns skola. 

Vad är förskoleklass?

Förskoleklass är en obligatorisk skolform, det innebär att det är skolplikt från 6 års ålder. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, och lägga en god grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen 5 timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.