Drönarbild över bostadsområdet Sjogarp med omkringliggande skog och Vättern.

Kommunens planarbete

Hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden och hur mark- och vattenområden används, är frågor som berör alla människor. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur dessa frågor ska hanteras i kommunens fysiska planering.

Vid planering kommer olika plantyper och bestämmelser i fråga, se nedan.   

  • Översiktsplan
  • Detaljplan
  • Områdesbestämmelser
  • Sammanhållen bebyggelse