Farligt avfall

För farligt avfall gäller strikta regler eftersom det kan orsaka skador på människor, natur eller djur. Farligt avfall ska skiljas ifrån vanligt avfall och olika former av farligt avfall ska hanteras enskilt.

Privatpersoner

Privatpersoner ska lämna farligt avfall till sortergården där det tas om hand.

Verksamheter

Alla verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Det finns många verksamheter där farligt avfall förekommer och hanteringen av farligt avfall styrs därför av en rad regler som regleras i Avfallsförordningen (SFS 2020:614). Övergripande är det de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som gäller. De säger att du måste skaffa den kunskap som behövs och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Den som ger upphov till farligt avfall i sin verksamhet är skyldig att se till att det omhändertas på bästa möjliga sätt. En god regel att följa för farligt avfall är att varor som innehåller farliga ämnen blir farligt avfall när de kasseras. För att underlätta omhändertagandet av farligt avfall ska man se till att inte blanda olika sorters farligt avfall med varandra eller annat avfall.

Tillsyn

Miljöförvaltningen har bland annat tillsyn över hur verksamheter hanterar sitt farliga avfall.