Kommunrevisionen

Revisorerna i kommunen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man förtroendevalda revisorer. Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen.  

Granskning varje år

All kommunal verksamhet kan bli granskad. Revisorerna granskar verksamheten i den omfattning som följer av god revisionssed. De fördjupade granskningarna presenteras i granskningsrapporter. I granskningen prövar man om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Man prövar även om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om. Även kommunens bolag kan bli granskade.

Demokratisk kontroll

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.

Revisionens grunder

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision, samt efter god revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Rapporterna från revisionen finns att läsa på sidan granskningsrapporter.

Sakkunnigt revisionsbiträde

Habo kommuns förtroendevalda revisorer biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från Deloitte AB.

Kommunrevisionen har fem ledamöter. Ordförande är Stellan Carlström (S). Vice ordförande är Jerker Johansson (L).

Du kan läsa mer om revisorernas arbetsfördelning på sidan Revisorernas arbetsfördelning

Foto på Stellan Carlström
Stellan Carlström (S)
Ordförande
Foto på Jerker Johansson
Jerker Johansson (L)
Vice ordförande
Ove Hellström (S)
Foto på Maria Lindell Westmar
Maria Lindell Westmar (M)
Foto på Johakim Knutsson
Johakim Knutsson (SD)