Bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel som säljs och används måste vara godkända av Kemikalieinspektionen (KEMI). Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocider.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre ohälsosamma. Endast godkända medel som finns listade i Bekämpningsmedelsregistret på KEMI:s webbplats får säljas och användas.

Användningen är även reglerad genom olika behörighetsklasser samt förbud eller krav på tillstånd/anmälan. Vissa möjligheter till dispens finns. Till exempel vid bekämpning av invasiva arter.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera.

  • Klass 3: får användas av alla, vilket även innebär privatpersoner.
  • Klass 2: får bara användas yrkesmässigt. Vissa medel i klass 2 kräver särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Utbildningen hålls av länsstyrelsen.
  • Klass 1: får bara användas yrkesmässigt. Samtliga medel i klass 1 kräver särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Utbildningen hålls av länsstyrelsen.

Växtskyddsmedel får inte användas inom följande områden

  1. På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.
  2. På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  3. I parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
  4. Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt.
  5. På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
  6. På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Om olyckan skulle vara framme

Om en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller befaras läcka ut, ska den som är ansvarig för spridningen genast underrätta räddningstjänsten. Ibland behöver även områdets ägare och miljönämnden informeras om händelsen.