Enskilda avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha ett enskilt avlopp. Enskilda avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från miljönämnden.

Allt avloppsvatten måste tas om hand och renas för att inte påverka människor och miljö negativt. Utsläpp ger övergödning och syrebrist i våra vattendrag, och risk för smittspridning.

Enskilda avloppsanläggningar består i huvudsak av två delar. Den första, till exempel en tre-kammar-brunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna.
Den andra delen är en behandlingsdel. Till exempel en infiltration eller markbädd (konstgjord infiltration). Den har till uppgift att ”rena” avloppsvattnet innan det når grundvattnet i marken eller ytvattnet i sjöar och vattendrag.
Det krävs ett skyddsavstånd på minst 1 meter till högsta grundvattennivå eller berg under infiltrationen.  

För att minska risken för förorening av vattendrag eller vattentäkt är det viktigt att skyddsavstånden följs. Det är markbeskaffenheten som är avgörande för hur stort skyddsavståndet blir.

Observera att regn- och dräneringsvatten inte får anslutas till fastighetens avloppsanläggning.  

Kontrollplan

En kontrollplan ska fyllas i av entreprenören på särskild blankett och sändas in till miljöförvaltningen efter färdigställandet av anläggningen.