Ansvariga för vägnätet

Inom kommunen finns det tre olika typer av vägar där tre olika parter är väghållare.

  • Kommunala vägar - Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar inom tätorterna. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet faller också inom kommunens ansvar. 

  • Statliga vägar - Det är främst de stora genomgående stråken som är allmänna vägar och ligger under statens ansvar. Vid frågor som berör de statliga vägarna kontaktar du Trafikverket i Jönköping.

  • Enskilda vägar - Det är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor kring dessa vägar vänder du dig till din lokala samfällighets- eller vägförening.