Ansvariga för vägnätet

Inom kommunen finns det tre olika typer av vägar där tre olika parter är väghållare.

Kommunala vägar

Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar inom tätorterna. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet faller också inom kommunens ansvar. 

Statliga vägar

Det är främst de stora genomgående stråken som är allmänna vägar och ligger under statens ansvar. Vid frågor som berör de statliga vägarna kontaktar du Trafikverket.

Enskilda vägar

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer som exempelvis samfällighetsföreningar.