Vad gör Habo kommun?

Minskad klimatpåverkan och att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster är två av kommunens fokusområden inom det strategiska hållbarhetsarbetet.

Kommunen arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor. Det är en del i kommunens utvecklingsarbete för ständiga förbättringar. Här finns några exempel på vad vi gör för att minska klimatpåverkan och främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. När hållbarhetsbokslutet 2023 är publicerat kommer kommunen att fylla på med fler exempel.

Ställa om kommunens fordonsflotta

Kommunen arbetar med att ställa om den egna fordonsflottan till fossilbränslefria fordon. Andelen miljöfordon ökade med 7 % mellan 2022 och 2023.

Plan för laddinfrastruktur

Som en av de första kommunerna i länet har kommun tagit fram en plan för laddinfrastruktur. Planen visar vilken roll Habo kommun ska ha och innehållet belyser kommunens roll gällande samverkan med andra aktörer, kommunens ställningstagande angående den egna rollen, vilka platser som kan vara lämpliga för publik laddning och kriterier för dessa samt strategi för det fortsatta arbetet.

Energieffektivisering i byggnader

Några exempel på genomfröda åtgärder under 2023:

 • Optimering av drifttider för ventilation
 • Optimering av värmesystem
 • Bytt ljusrörsarmaturer mot LED i flertal fastigheter mestadels skolor, men även vårdcentrum
 • Fönsterbyten Kärrsgården
 • Utbyggnad av solcellsanläggningar, energieffektiv belysning och andra åtgärder sker fortlöpande. Kärnekulla skola, förskola och sporthall.

Klimatkrav vid upphandling av fordon

Kommunen har skapat ett krav-biblioteket för transporter och fordon. I krav-biblioteket finns exempel på krav som går att ställa avseende fordon, drivmedel, kemikalier, planering och uppföljning. Detta används som en grund vid olika upphandlingar.

Klimatsmart mat

Habo kost arbetar kontinuerligt med att utveckla och ständigt förbättra kosten och verksamheten. Här är några exempel från 2023:

 • aktivt arbete för att minska serveringssvinn och tallrikssvinn,
 • ökat andelen serveringar med klimatsmarta alternativ till kolhydrater, 
 • fortsatt att servera ett helt vegetariskt alternativ varje dag till skolor, förskolor får välja själva,
 • serverar frukt och grönt efter säsong. Serverar till exempel inte gurka och tomat under vinterperioden,
 • slutat använda plastpåsar. Använder istället lådor i papp eller matavfallspåsar till frukt med mera som skickas ut till verksamheterna,
 • bytt ut engångs-portionsformar i kostverksamheten till en variant som har 30 % mindre plast i sig än den vi köpte innan. För närvarade finns inga andra alternativ på marknaden som kan säkerställa en säker livsmedelshantering.

Vandringshinder och fritt strömmande vatten

Kommunen har inventerat vilka vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, inklusive utter, som finns i det kommunala vägnätet. När åtgärder kring vandringshinder i vattendragen görs ingår det att sätta upp informationsskyltar. På flera samhällsnära platser med vandringshinder finns det informationsskyltar uppsatta. 

Bioolgisk mångfald och ekosystemtjänster 

 • Kommunen gör löpande insatser för grönstrukturen i kommunen och jobbar med flera pollineringsprojekt, där bland annat insatser görs för växande ängar. 
 • Gröna tak har skapats på Kärnekulla och i Vitsippsparken.
 • Kommunen har genomfört en mängd olika natur- och restaureringsinsatser och åtgärder kopplat till förorenad mark.