Förbehåll, minimibelopp, avgiftsutrymme m.m.

Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som ska gälla i Habo kommun. Avgiftens storlek beror på vilka insatser du blivit beviljad och din förmåga att betala.

Minimibelopp i särskilt och ordinärt boende
Beloppet är en riktlinje över vad du ska ha kvar att leva av då du har betalt din hyra.  Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av riksdagen. Minimibeloppet är beräknat att täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

För 2020 gäller följande minimibelopp (kr/månad)
Ensamboende                                                  5 339
Sammanlevande makar, sambos                 4 512 (per person)

Höjning av minimibeloppet
Minimibeloppet kan höjas om hushållet har varaktigt ökade levnadsomkostnader.

I Habo kommun höjs minimibeloppet för:

  • hushåll med hemmavarande barn (0-17 år)
  • yngre funktionshindrade (18-60 år)
  • måltidskostnader i särskilt boende
  • egenavgift för god man/förvaltare

Det kan även finnas andra situationer då minimibeloppet inte räcker till. Du ansöker skriftligt om höjt minimibelopp till:

Habo kommun, Socialförvaltningen, Avgiftshandläggare, Box 212, 566 24 Habo.

Minskning av minimibeloppet
I särskilt boende ingår visst möblemang, hushållsel och TV-licens. Minimibeloppet, som är beräknat för att täcka dessa kostnader, minskas därför med motsvarande månadskostnad.

Under 2020 minskas minimibeloppet med 396 kronor per månad om du bor i särskilt boende.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad.

Maxtaxa
Den sammanlagda avgiften för de insatser som du beviljats, överstiger aldrig 2 125 kronor per månad. Detta belopp kallas maxtaxa.

Måltidskostnader ingår inte i maxtaxan.

Avgiftsutrymme
Ditt avgiftsutrymme beräknas så här:

+ samtliga inkomster efter skatt per månad
+ bostadstillägg/bostadsbidrag per månad
- boendekostnad per månad
- minimibelopp per månad
summa = avgiftsutrymme 

Är ditt avgiftsutrymme mindre än 2 125 kronor minskas avgiften så att den ryms inom avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet blir noll eller minus tas ingen avgift ut.

Är du är gift, har registrerat partnerskap eller är samboende under äktenskapsliknande förhållanden och ni båda bor tillsammans i eget boende, läggs era inkomster ihop och delas lika vid avgiftsberäkningen.

Om en av er bor i särskilt boende räknas avgiften enligt minimibeloppet för ensamstående för er båda.