Regler och taxor

Avfallshanteringen är helt taxefinansierad och subventioneras inte med några skatter. Den avgift du betalar för ditt renhållningsabonnemang används för att bekosta sophämtning, drift av sortergården, behandling av hushållsavfall och farligt avfall samt administration och information. Regler och taxor är framtagna gemensamt för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Avfallsplan för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner

Avfallsplanen innehåller kommunernas mål för att minska avfallets mängd och farlighet.

Avfallsplanen är ett strategiskt verktyg för att underlätta arbetet med avfallsfrågorna. Till avfallsplanen hör också renhållningsordningen - Föreskrifter för avfallshantering, som är de villkor och bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunerna.  

Alla som har en fastighet måste ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Det gäller även företag och verksamheter eftersom det uppkommer hushållsavfall också i dessa verksamheter.

Undantag som gäller sophämtning och slamtömning hanteras av miljöförvaltningen. Se Miljönämndens taxor.

Mer om avgifter som tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen hittar du på sidan Taxor och avgifter.

De som inte följer miljöbalkens regler kan straffas för miljöbrott eller drabbas av miljösanktionsavgifter. Det gäller även privatpersoner. Det kan till exempel gälla om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Läs mer på sidan Miljösanktionsavgifter.

Du kan även läsa mer om regler och taxor på June Avfall & Miljö AB.