Dag- och dräneringsvatten

Avloppsvatten: är det vatten som vi släpper ut när vi lagar mat, badar och tvättar och går på toan. Det leds till reningsverket via spillvattenledningar. Där renas vattnet från stora partiklar, BOD, kväve och fosfor.

Dräneringsvatten: är det vatten som avleds under mark runt hus och andra byggnader på en fastighet.

Dagvatten: är regnvatten som avleds från våra hårdgjorda ytor, såsom tak, garageuppfart och andra byggnader. I Habo tätort är det cirka 80 % av dag-och dräneringsvattnet som leds till dagvattendammarna där det renas innan det leds ut i Vättern. I övrigt leds dagvattnet till närmaste vattendrag.

Koppla rätt så slipper vi problem med översvämningar vid ösregn
Dagvatten och dränvattenledningarna är byggda för att kunna hantera större mängder vatten. Vid ett ösregn blir det snabbt en tillfälligt ökad mängd vatten i ledningarna. Om den ökade mängden hamnar i spillvattenledningarna kan inte systemet hantera den ökade mängden. Då kan det bli problem på reningsverket med allt vatten som kommer in och inte hinner renas utan går igenom verket alldeles för fort. I värsta fall kan det orsaka breddningar utmed ledningsnätet i pumpstationer på vägen till reningsverket. Det kan även orsaka översvämningar i källare.

Se hur ditt vatten är kopplat när du dränerar om ditt hus
Med jämna mellanrum så kan man som fastighetsägare behöva dränera, gräva och torrläga sitt hus. Då finns en bra möjlighet att kontrollera vart fastighetens dag- och dränvatten egentligen är kopplat. Om man upptäcker att dag- och dränvatten är felaktigt kopplat så är det väldigt viktigt att det ändras så att det blir rätt. Se till att dag- och dränvattenledningar på fastigheten går till de kommunala dagvattenledningarna och inte till spillvattenledningarna. Om man har svårt att se skillnaden på dessa ledningar så kan man få hjälp med detta från kommunen.

Du som fastighetsägare ansvarar för hur dina ledningar är kopplade
Det som är beskrivet ovan är fastighetsägarens ansvar oavsett om man upptäcker tidigare fel som är gjorda. Det är väldigt viktigt att vi tillsammans försöker att undvika både översvämningar i källare och felkopplingar när det uppmärksammas att det blir fel. Hjälp oss att undvika tråkiga och onödiga översvämningar i källare!

Det står mer om fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter i Habo kommuns Allmänna bestämmelser för brukande av Habo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Dagvattnet innehåller föroreningar
När det regnar eller snöar tar nederbörden med sig föroreningar från luften. När vattnet sedan rinner längs vägar och tak ökar innehållet av föroreningar.

Föroreningarna i dagvattnet kommer dels från tydliga källor som till exempel industrier, dels från mer oklara källor som luftföroreningar, trafik och byggnadsmaterial. De oklara utsläppen är svårare att identifiera och kontrollera än de så kallade direkta punktutsläpp som till exempel en industri kan ge upphov till.

Trafiken är den största källan till föroreningar i dagvattnet. Föroreningarna kommer bland annat från bilavgaser, drivmedel. smörjmedel, rost från fordon, halkbekämpning samt slitage av däck och vägar.

Tvätta bilen
Tvätta inte bilen på gatan så att tvättvattnet hamnar i dagvattnet. Bästa stället att tvätta bilen på är vid en så kallad ”gör det själv anläggning” eller i en automatisk biltvätt. Där finns reningsutrustning som tar hand om oljor och metallhaltigt slam. Läs mer på vår sida om biltvätt.