Kommunala bolag

I Habo finns tre av Habo kommun helägda bolag, vilka gemensamt bildar en bolagskoncern. Utöver detta är kommunen också delägare i June Avfall & Miljö AB som och i Jönköpings Stadsnät AB.

Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB är ägs helt av Habo kommun. Tillsammans bildar bolagen en bolagskoncern. Varje bolag har egen styrelse, där ledamöterna och ersättarna väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också utsett revisorer för respektive bolag.

Habo Energi AB

Habo Energi AB är ett litet lokalt energibolag som ägs till 100% av Habo kommun. De förvärvar och säljer elektrisk energi, samt producerar fjärrvärme. De erbjuder också bredbandstjänster inom Habo tätort.

Habo Kraft AB 

Habo Kraft AB är ett helägt dotterbolag till Habo Energi AB. Som nätägare ansvarar bolaget för distributionen av el inom större delen av kommunen. 

Habo Bostäder AB

Habo Bostäder AB är också dotterbolag till Habo Energi AB. Fastighetsbolag som äger och hyr ut lokaler och bostäder i Habo kommun.

June Avfall & Miljö AB

Under 2017 tog Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner beslut om att bilda ett gemensamt bolag för att sköta renhållningen i de tre kommunerna. Det innebär att det från och med 2018 är June Avfall & Miljö AB som sköter avfallshanteringen och sophämtningen i Habo. 

Netsam AB

2017 togs beslut om att bilda ett gemensamt kommunikationsoperatörsbolag tillsammans med Jönköping. En kommunikationsoperatör svarar för datatrafiken i bredbandsnätet genom att äga och driva den aktiva utrustningen. Genom att ha ett gemensamt bolag kan vi få samordningsfördelar och det skapar också förutsättningar för ett ökat utbud av tjänsteleverantörer.