Drönarbild över väg 195 söderut med Fiskebäck närmast i blickfånget.

Översiktsplanering

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten, samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Det främsta verktyget för den översiktliga planeringen är den kommunövergripande Översiktsplan 2040.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett strategiskt och vägledande dokument med text och kartor som visar kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön för hela kommunen.

En översiktsplan kan vara kommunomfattande, fördjupad eller tematisk, såsom cykelplan. Alla redovisar kommunens långsiktiga målsättning för mark- och vattenanvändningen. Dokumentet är inte juridiskt bindande, bland annat eftersom den föreslagna planeringen sträcker sig 20-30 år framåt i tiden. Under den tidsperioden kan både planeringsförutsättningar, lagstiftning och behov förändras. I översiktsplanen måste kommunen både hantera planeringen på lokal nivå, likväl förhålla sig till regional och nationell planering.

Planeringsstrategi

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som visar politikernas uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.

Om översiktsplanen regelbundet ses över av politikerna blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också.

Habo kommuns första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.