Bekämpning vid Vätterns vattenskyddsområde

Syftet med vattenskyddsområdet är att långsiktigt skydda Vättern som dricksvattentäkt.

Den 1 mars 2014 trädde Vätterns vattenskyddsområde med föreskrifter i kraft.  I föreskrifterna regleras de krav som ställs på de verksamheter som finns inom skyddsområdet.

Skyddsområdet omfattar:

  • Hela Vätterns sjö- och vattenyta samt en 50 meter strandzon på fastlandet längs Vättern.
  • Utöver detta omfattas även en 50 meter bred zon på vardera sida av vattendrag som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar.

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter och försörjer idag cirka 250 000 personer i elva kommuner med dricksvatten. Vattnet som tas ur Vättern har bra kvalitet och kräver inte stora insatser för att bli drickbart. 

Länsstyrelsens beslut och skyddsföreskrifter samt karta över skyddsområdet.