Tillfälliga boenden

Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, bed & breakfasts, campingar och lägergårdar. Det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt.

I denna typ av verksamhet krävs god hygien. Detta eftersom genomströmningen av människor kan vara stor, man bor på en förhållandevis liten yta och det är många som delar på hygienutrymmena.

Anmälan och tillsyn
Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Däremot finns krav på exempelvis lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken och dess förordningar och allmänna råd. Miljöförvaltningen har tillsyn över tillfälliga boenden. Tillsynen syftar till att se till att de regler som gäller följs.

Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig och den därför inte omfattas av egenkontrollförordningen är verksamhetsutövaren skyldig att skaffa sig kunskap om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön.  Verksamhetsutövaren ska kontrollera sin verksamhet och utföra undersökningar för att säkerställa att verksamheten inte medför besvär eller problem för människors hälsa och miljön.

Undersökningarna ska säkerhetsställa att

 •  Miljöbalkens lagstiftning följs
 •  Beslut från myndigheter följs
 •  Verksamhetens påverkan på hälsa och miljö kontrolleras och problem förebyggs

  Områden att kontrollera regelbundet
 •  Hygien och städning
 •  Buller
 •  Fukt
 •  Legionella (varmvattentemperatur)
 •  Radon
 •  Skadedjur och ohyra
 •  Temperatur och drag
 •  Ventilation