Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vilka som omfattas av anmälningsplikten framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner 1 § Med miljöfarlig verksamhet avses

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.