Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Habo kommun kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom att lämna in ett medborgarförslag.

I ditt medborgarförslag beskriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Du kan lämna in förslag i de flesta frågor som rör kommunens verksamhet, men förslaget får inte strida mot lag eller författning eller röra myndighetsutövning mot enskild, som till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd. 

Varje förslag får bara behandla en fråga. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.