Alkohol, serveringstillstånd

Om du planerar servering till allmänheten eller i slutet sällskap till exempel förening eller företag behöver du serveringstillstånd.

Tillståndet kan gälla servering året runt, en begränsad tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) samt alkoholdrycksliknande preparat krävs serveringstillstånd som beviljats av kommunen. Ansökan görs hos socialnämnden.

Kommunen utför kontroll och tillsyn över alkoholservering. För detta tar kommunen ut en tillsynsavgift.

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt ha riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Detta krav gäller från 1 januari 2011 då en ny alkohollag trädde i kraft. Här kan du läsa riktlinjerna.