Fotomontage över föreslagen bebyggelse inom planområdet

Detaljplan för del av Stora Kärr 8:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse vid korsningen Munkvägen-Kråkerydsvägen i Habo.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för ca 30 nya bostäder på del av Stora Kärr 8:1 i Habo. Området har markanvisats av kommunen till två byggaktörer som avser uppföra flerbostadshus i två respektive fyra våningar på platsen. Planområdet omfattar ungefär 0,65 hektar och utgör en mindre del av den större kommunägda fastigheten Stora Kärr 8:1.

Idag är området planlagt för allmän platsmark med parkändamål. Marken är obebyggd och består av en gräsbevuxen yta. Terrängen inom området är varierande och sluttar huvudsakligen svagt ner mot nordväst.

Kortfattad presentation av detaljplaneförslaget

Här kan du se en kortfattad presentation av planförslaget

Granskning

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 24 november - 22 december 2023. 

Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunhuset på Jönköpingsvägen 19 samt i Habo bibliotek.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till byggnadsnämnden senast 22 december 2023, via e-post till plan@habokommun.se eller via post till Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidigare handlingar

Tidplan 

Samråd: 21 augusti - 18 september 2023
Granskning: 24 november - 22 december 2023
Antagande: Prel. maj 2024