Flygfoto över planområdet

Ändring av byggnadsplan 16-HAJ-1369 för Furusjö tätort

Syftet med ändring av planen är att utöka byggrätterna på befintliga och tillkommande fastigheter samt uppdatera befintliga planbestämmelser. Planområdet ses också över för att uppdateras efter dagens förhållanden.

I kommunens översiktsplan, ÖP 2040, antagen 2020 finns riktlinjer som anger att Habo kommun bör se över och uppdatera äldre detaljplaner till rådande förhållanden. Gällande byggnadsplan 16-HAJ-1369 antogs 1960 och togs fram för fritidshusbebyggelse, med i förhållande till fastigheternas storlek, små byggrätter. Idag är flertalet bostäder permanentbostäder. 

Ett förslag på ändring av byggnadsplanen för Furusjö tätort har tagits fram och byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2023 att skicka ut handlingarna till berörda sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen för samråd.

Samrådstiden pågick mellan 22 maj och 18 juni 2023.

Planförslaget bearbetas utifrån synpunkter som kommit in under samrådet och därefter ställs förslaget ut på granskning. 

Tidplan 

Samråd: 22 maj - 18 juni 2023
Granskning: Kvartal 3 2023
Antagande: Kvartal 4 2023